โครงสร้างองค์กร

 

 structure

1.
ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านเอกสาร หนังสือราชการ งานด้านระเบียบ งานสารบรรณ งานรับ-ส่ง
2.
ดำเนินการเกี่ยวกับการร่างโต้ตอบหนังสือราชการของกรมปศุสัตว์
3.
ดำเนินการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
4.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.
ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดทำคำขอและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีของราชการส่วนภูมิภาค
และสำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัย
2.
ศึกษา วิเคราะห์ยุทธศาสตร์จังหวัด และประสานแผนยุทธศาสตร์จังหวัดและส่วนกลาง
3.
วิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากร การจัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรของหน่วยงานภูมิภาค
4.
เสนอแนะ ให้คำปรึกษา และแนะนำการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
5.
วิเคราะห์ข้อร้องเรียนร้องทุกข์การปฏิบัติงานของหน่วยงาน
6.
ติดตามประมวลผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด และดำเนินการผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติงาน
7.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

1.
สำรวจพื้นที่พร้อมวิเคราะห์สภาพดินและภูมิประเทศ เพื่อนำข้อมูลมาออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
2.
เขียนแบบแปลนด้านสถาปัตยกรรม พร้อมจัดทำรายการคุณสมบัติ และรายการประกอบแบบ คำนวณโครงสร้างด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารโดยระบบ AutoCad
3.
ประมาณราคากลาง พร้อมคำนวณค่า K จัดทำการแบ่งงวดงานก่อสร้าง
4.
จัดทำแบบพิมพ์เขียว เพื่อให้หน่วยงานต่างๆภายในกรมปศุสัตว์ สามารถดำเนินงานประมูลได้
5.
ให้คำปรึกษา วิเคราะห์แนะนำ แก้ปัญหาการก่อสร้าง พร้อมงานปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ได้มาตรฐานทางด้านวิศวกรรมโยธา
6.
ให้ข้อแนะนำ วิเคราะห์ พัฒนา ทำสถิติ คู่มือ มาตรฐาน ของคอกสัตว์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร
7.
ช่วยเหลือและสนับสนุนงานโครงการตามพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมปศุสัตว์
8.
ควบคุมและรับผิดชอบการใช้พลังงานวิเคราะห์ แก้ไขให้คำแนะนำหน่วยงานให้ประหยัดการใช้พลังงานภายในกรมปศุสัตว์
9.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 
1.
ศึกษา วิเคราะห์ กลั่นกรองงานเอกสารเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
2.
ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิณสถาณการณ์ เพื่อจัดทำข้อมูลรายงาน สถิติ นำเสนอผู้บริหารเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
3.
ติดตามเร่งรัดงานตามนโยบาย และที่ผู้บริหารสั่งการ
4.
บริหารจัดการอำนวยการด้านห้องประชุมสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ประชุมหารือ สั่งการ เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานต่างๆ
5.
ประสานราชการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งงานด้านต่างประเทศ และการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆ
6.
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates