ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและเอกสารต่าง ๆ

bullet dl  ตารางรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายnew

bullet dl  แบบสำรวจข้อมูลอาคารสถานที่ ปศจ. ปศอ.

bullet dl  แบบสำรวจรถยนต์ราชการ

bullet dl  แบบฟอร์มงบเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ

bullet dl  แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการหรือปฏิบัติงานวิจัย ณ ต่างประเทศ

bullet dl  แบบฟอร์มรายงานไปราชการต่างประเทศ (กษ.)

bullet dl  แบบฟอร์มรายงานไปราชการต่างประเทศ (วช.)

bullet dl  แบบพิมพ์ทุน ๑ (สพร.)

bullet dl  แบบฟอร์มขอเบิกวัสดุ กปศ1

bullet dl  แบบฟอร์มหนังสือภายนอก

bullet dl  แบบฟอร์มหนังสือภายใน

bullet dl  แบบฟอร์มหนังสือประทับตรา

bullet dl  แบบฟอร์มคำสั่ง

bullet dl  แบบฟอร์มระเบียบ

bullet dl  แบบฟอร์มข้อบังคับ

bullet dl  แบบฟอร์มประกาศ

bullet dl  แบบฟอร์มแถลงการณ์

bullet dl  แบบฟอร์มข่าว

bullet dl  แบบฟอร์มหนังสือรับรอง

bullet dl  แบบฟอร์มรายงานการประชุมและตัวอย่างวาระการประชุม

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates