ประชาสัมพันธ์

bullet pr ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  new
 bullet pr ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปnew
bullet pr ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปnew
bullet pr ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ  new
bullet pr การส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ รอบ 6 เดิอน 
bullet pr สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
bullet pr ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) 
bullet pr

แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

bullet pr

แบบสำรวจปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ 

bullet pr

แนวปฏิบัติการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด  

อ่านประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates