ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

bullet pr ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ
bullet pr การส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ รอบ 6 เดิอน new
bullet pr สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ new
bullet pr ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) new
bullet pr

แผนพัฒนาการเกษตรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) new

bullet pr

แบบสำรวจปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการ new

bullet pr

แนวปฏิบัติการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ในระดับจังหวัด  new

bullet pr

คู่มือประกอบการบริหารงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2560 new

bullet pr

รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือน ณ เดือนกันยายน 2559  new

bullet pr

สนับสนุนงบประมาณค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2559 new

bullet pr มาตรการสนับสนุนการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ new
bullet pr การเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง เบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 new
bullet pr อนุมัติแก้ไขชื่อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่งให้ถูกต้องตรงกับชื่อใน พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อใช้ในปีงบประมาณ 2560
จำนวน 6 รายการ
 new
bullet pr

อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ปี 2560 (ส่วนภูมิภาค) new

  - การเช่าทรัพย์สิน (ที่ดินและเครื่องถ่ายเอกสาร)

  - การจ้างเหมาบริการ (ทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย ขับรถยนต์)

  - พนักงานราชการ สลก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (60 อัตรา) กิจกรรมบุคลากรภาครัฐ

bullet pr อนุมัติรายชื่อการประชุมขับเคลือนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/ค่าใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 และชี้แจงแผนเงิน แผนงาน ปี 2560  
bullet pr การประชุมขับเคลื่อนสรุปผลสำเร็จการดำเนินงาน/ การใช้จ่ายงบประมาณปี 2559 และชี้แจงแผนเงิน แผนงานปี 2560 
bullet pr การประชุมสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสำหรับหน่วยงานสนับสนุน" จ.อุบลราชธานี
bullet pr สำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2561 
bullet pr ตราสัญลักษณ์งามเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 
bullet pr ตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 70 พรรษา 
bullet pr กระทรวงเกษตรแจ้งดำเนินการประชาสัมพันธ์สาระสำคัญร่างรัฐธรรมนูญ 
bullet pr การดำเนินการรองรับมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554
 
bullet pr พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 
bullet pr คู่มือการปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานฯ 
bullet pr มาตรการ "ไร้จรจัด ประหยัด คัดแยก แจกขวดเล็ก เช็คบัตร" 
 bullet pr

รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ 2559 (รอบ 6 เดือน) ของหน่วยงานส่วนกลางภายในกรมปศุสัตว์และสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ  

bullet pr
bullet pr
 bullet pr
bullet pr
bullet pr
bullet pr

 ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย และขับรถยนต์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

bullet pr

รายละเอียดการจัดสรร งบบุคลากร-ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และค่าครองชีพฯ ปี 2559 

 bullet pr

ความก้าวหน้าการดำเนินการจ้างเหมาบริการ

bullet pr

หนังสือสำรวจข้อมูลครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ปีงบประมาณ 2559  

bullet pr

รายละเอียดพนักงานราชการ สลก. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (46 อัตรา) 
1) ก. พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์  24 อัตรา  (อัตราเดิม 24)
2) ก. เฝ้าระวังฯ  11 อัตรา  (อัตราเดิม 5 ใหม่ 5 ตัดโอน 1)
3) ก. ไข้หวัดนกฯ  11 อัตรา  (อัตราเดิม 6 ใหม่ 5) 

bullet pr

ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รักษาความปลอดภัย ขับรถยนต์ และเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อเนื่องจากปี 2557)  

bullet pr

หนังสือกองแผนงาน ที่ กษ 0606/1724 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2557 เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายสำหรับตำแหน่งข้าราชการที่กำหนดเพิ่มเติมตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 

 

  

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates