การจัดฝึกอบรม

bullet pr

(ภาพกิจกรรม) สำนักงานเลขานุการกรม จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขานุการกรมเมื่อวันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเอกไพลินริเวอร์แคว จังหวัดกาญจนุบรี

bullet pr ครงการเสริมสร้างความสุขในการทำงาน ปี 2557 วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมมารีไทม์ จ.กระบี่  
bullet pr
ไฟล์นำเสนอตามหัวข้อการประชุมสัมมนาโครงการคนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๒-๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์ รุ่นที่ ๑ (เขต ๒ และเขต ๓)
bullet pr
หนังสือเชิญประชุมสัมมนาโครงการคนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 16-18 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก รุ่นที่ 4 (เขต 4 และเขต 6)
bullet pr
หนังสือเชิญประชุมสัมมนาโครงการคนภูมิภาค : กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ในวันที่ 11-13 ธันวาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่ รุ่นที่ 3 (เขต 1 และเขต 5)
 
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates