นายสัตวแพทย์ธนิตย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสัตวแพทย์สรวิศ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในช่วงเทศกาลสารทจีน 311
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ 247
คณะเจ้าหน้าที่ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 247
กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย ธงชัย สาลี 230
กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมการป้องกันภัยคุกคามที่เกี่ยวกับเว็บไซต์สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย ธงชัย สาลี 366
กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการส่งเสริม และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บังคับ บัญชา เขียนโดย ธงชัย สาลี 526
รัฐบาลจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร 851รูป ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 12 สิงหาคม 2560 เขียนโดย ธงชัย สาลี 349
อธิบดีกรมปศุสัตว์ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เขียนโดย ธงชัย สาลี 387
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์ รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)TFG 283
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีและโฆษกกรมปศุสัตว์รับมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม 3 บริษัท 228
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates