กรมปศุสัตว์ส่งมอบโรงงานแปรรูปนมโครงการชั่งหัวมันให้โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เขียนโดย ธงชัย สาลี 122
ไทยและออสเตรเลียร่วมหารือด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมโคเนื้อ เขียนโดย ธงชัย สาลี 129
กรมปศุสัตว์จัดอบรมแก้ปัญหาสารพิษจากเชื้อรา Mycotoxin ในอาหารสัตว์แก่เจ้าหน้าที่ เขียนโดย ธงชัย สาลี 158
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดประชุมการฝึกอบรมหลักสูตร “สัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มเลี้ยงสัตว์” ประเภทสัตว์ปีก รุ่นที่ 17 เขียนโดย เอก นกแสง 94
อธิบดีกรมปศุสัตว์แถลงข่าวโครงการโคเนื้อบูรพา เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 140
กรมปศุสัตว์จัดสัมนาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เขียนโดย ธงชัย สาลี 130
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ” รุ่นที่ 1 เขียนโดย เอก นกแสง 114
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน 90 ปี บำรุงพันธุ์สัตว์ไทย เขียนโดย เอก นกแสง 143
ไทยและญี่ปุ่นร่วมMOUวิชาการในโอกาสครบรอบ 30 ปี สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ เขียนโดย ธงชัย สาลี 118
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พัฒนาทรัพยากรบุคลากรกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตอล” เขียนโดย เอก นกแสง 86
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates