กรมปศุสัตว์จัดสัมนาการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและมอบรางวัล ประกาศเกียรติคุณโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ

12 06 60 002นายทศพร ศรีศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาหลักสูตร การพัฒนาปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลแก่โรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จในระดับประเทศ จำนวน 13 โรงเรียน ครู 21 คน โอกาสนี้มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท ในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)ร่วมแสดงความยินดี และมอบรางวัลให้แก่โรงเรียนดีเด่น ระดับประเทศ ทั้ง 13 โรงเรียนเป็นอาหารสัตว์ จำนวน 4,400 กิโลกรัม ณ โรงแรมนิวแทรเวิลบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์การสัมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักคิดและหลักปฏิบัติจากผู้ปฏิบัติงานที่ประสบผลสำเร็จ เพื่อนำไปปรับใช้ในพื้นที่ตนเอง ได้ทราบบทบาทและทิศทางการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ในแผน กพด.ได้มุมมองเพื่อนำไปพัฒนางานด้านปศุสัตว์ในโรงเรียนของตนเองจากการสะท้อนภาพการประเมินของคณะกรรมการประกวดโรงเรียนและร่วมกันคิดพัฒนางานด้านปศุสัตว์ของโครงการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พัฒนางานเดิมเพื่อรองรับการดำเนินงานตามแผน กพด.ฉบับที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ การขยายผลงานปศุสัตว์ในโรงเรียนสู่ชุมชน และการจัดการศูนย์เรียนรู้ปศุสัตว์ในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ ตามพระราชดำริ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 13 มิ.ย. 60

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates