กรมปศุสัตว์จัดสัมนาการจัดทำข้อตกลงระหว่างประเทศสำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย ธงชัย สาลี 144
นางสาวจิรภา วงษ์ศุข นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ร่วมงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ 84 ปี เขียนโดย เอก นกแสง 167
เกาหลีใต้เข้าตรวจการผลิตไข่สดและไข่แปรรูปไทย เขียนโดย ธงชัย สาลี 214
กรมปศุสัตว์จัดอบรม GMP(Codex)/HACCP อาหารสัตว์สำหรับเจ้าหน้าที่ เขียนโดย ธงชัย สาลี 291
กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 เขียนโดย ธงชัย สาลี 320
กรมปศุสัตว์ถ่ายทอดผลการไปศึกษาราชการต่างประเทศแก่บุคลากร เขียนโดย ธงชัย สาลี 205
กรมปศุสัตว์แสดงความยินดีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครบรอบ 38 ปี เขียนโดย ธงชัย สาลี 167
เลขานุการกรม เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีนายทศพร ศรีศักดิ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เขียนโดย เอก นกแสง 123
หน่วยสัตวแพทย์พระราชทานลงพื้นที่ให้บริการประชาชน จ.พิจิตร เขียนโดย ธงชัย สาลี 236
กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพ(ISO) เขียนโดย ธงชัย สาลี 106
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates