กรมปศุสัตว์กับการตรวจตลาดสดแบบบูรณาการในเทศกาลสารทจีน (144/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 36
กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงจิ้งหรีด (143/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 3
กรมปศุสัตว์กับการควบคุม ป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก (142/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 75
กรมปศุสัตว์เตรียมอพยพสัตว์พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย (141/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 70
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ (140/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 10
กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 7 จังหวัดภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา (139/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 124
โครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (138/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 232
ปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย (137/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 4
ชาวปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูใจคนน้ำท่วม (136/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 68
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ในภาคเหนือและภาคอีสาน (135/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 79
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates