ไทยเจ้าภาพจัดประชุมร่วมคณะกรรมการพัฒนาปศุสัตว์ไทย-ลาว (341/2561) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 1
กรมปศุสัตว์จัด “มหกรรมเนื้อ นม ไข่ คุณภาพ ราคาถูก มีที่เดียวในโลก” ในตลาดคลองผดุงกรุงเกษมฯ (11/60) เขียนโดย เพ็ญศิริ ดวงอุดม 177
กรมปศุสัตว์เน้นย้ำมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีกในช่วงฤดูฝน (5/2560) เขียนโดย เพ็ญศิริ ดวงอุดม 177
กรมปศุสัตว์แก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ ผนึกกำลังผู้ส่งออกรายใหญ่ ดันส่งออกไข่ไก่เพิ่ม 60 ล้านฟอง(5/2561) เขียนโดย เพ็ญศิริ ดวงอุดม 389
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ (140/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 154
กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 7 จังหวัดภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา (139/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 259
โครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (138/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 609
ปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย (137/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 95
ชาวปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูใจคนน้ำท่วม (136/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 179
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ในภาคเหนือและภาคอีสาน (135/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 250
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates