กรมปศุสัตว์อบรมการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล (118/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 14
เกษตรกรจังหวัดสระแก้วสมัครเข้าร่วมโครงการ “โคบาลบูรพา” คึกคัก สร้างอาชีพใหม่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (116/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 91
ผลดำเนินงานปศุสัตว์แปลงใหญ่ (Big Farm) สร้างเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง (117/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 119
กรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่พัทลุงและนครศรีฯ (115/2560) เขียนโดย จิราภรณ์ เกตุบูรณะ 17
แนะนำเกษตรกรป้องกันโรคไก่พื้นเมืองในฤดูฝน (114/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 169
กรมปศุสัตว์ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาส่งเสริมการปศุสัตว์ (113/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 16
กรมปศุสัตว์อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้มั่นคงปลอดภัย (112/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 22
ครม.ไฟเขียวโครงการ “โคบาลบูรพา” จังหวัดสระแก้ว หวังเพิ่มปริมาณโคเนื้อและแพะ สร้างอาชีพใหม่ที่มั่นคงและยั่งยืน(111/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 135
กรมปศุสัตว์ชวนคนไทยกินไข่วันละฟอง มีประโยชน์ต่อร่างกาย (110/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 17
กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรระวังโค กระบือได้รับสารพิษอันตรายในช่วงฤดูฝน (109/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 18
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates