กรมปศุสัตว์จัด “มหกรรมเนื้อ นม ไข่ คุณภาพ ราคาถูก มีที่เดียวในโลก” ในตลาดคลองผดุงกรุงเกษมฯ (11/60) เขียนโดย เพ็ญศิริ ดวงอุดม 74
กรมปศุสัตว์เน้นย้ำมาตรการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีกในช่วงฤดูฝน (5/2560) เขียนโดย เพ็ญศิริ ดวงอุดม 72
กรมปศุสัตว์แก้ปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำ ผนึกกำลังผู้ส่งออกรายใหญ่ ดันส่งออกไข่ไก่เพิ่ม 60 ล้านฟอง(5/2561) เขียนโดย เพ็ญศิริ ดวงอุดม 110
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ (140/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 97
กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 7 จังหวัดภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา (139/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 212
โครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (138/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 459
ปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย (137/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 55
ชาวปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูใจคนน้ำท่วม (136/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 141
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ในภาคเหนือและภาคอีสาน (135/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 160
กรมปศุสัตว์เดินหน้า....หมูหลุมอินทรีย์ (134/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 259
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates