รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของกรมปศุสัตว์ (140/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 53
กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 7 จังหวัดภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา (139/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 163
โครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (138/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 337
ปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย (137/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 20
ชาวปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย ฟื้นฟูใจคนน้ำท่วม (136/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 95
การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยด้านปศุสัตว์ในภาคเหนือและภาคอีสาน (135/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 105
กรมปศุสัตว์เดินหน้า....หมูหลุมอินทรีย์ (134/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 186
การดูแลสัตว์เลี้ยงในระยะน้ำท่วม (133/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 229
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ยั่งยืน กรมปศุสัตว์จัด 2,904 โครงการ พร้อมขยายผลสร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ทั่วประเทศ (131/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 478
กรมปศุสัตว์เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระวังโรคระบาดในช่วงน้ำท่วม (130/2560) เขียนโดย น้องนุช สาสะกุล 170
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates