กรมปศุสัตว์อบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้มั่นคงปลอดภัย (112/2560)

              นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ”  รุ่นที่ 1  เพื่อให้สามารถใช้งาน Template เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมได้ เพื่อให้ทราบความสามารถของโปรแกรมจูมลาเวอร์ชั่นล่าสุด  โดยมีนายชัยวัฒน์  โยธคล  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  กล่าวรายงาน ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์(ห้อง406) ชั้น 4 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

                    นายวีรชาติ  เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์  กล่าวว่า กรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย ”  ในระหว่างวันที่  13 - 15  มิถุนายน  2560  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความสามารถใช้งาน Template เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ได้  ให้ทราบความสามารถของโปรแกรมจูมลาเวอร์ชั่นล่าสุด  เพื่อได้รับทราบภัยคุกคามและแนวทางการป้องกันและวิธีแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับเว็บไซต์  เพื่อให้ทราบรายละเอียดและผลการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550  และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560   ให้สามารถพัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ให้มีความทันสมัยน่าสนใจ และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  และเพื่อให้สามารถใช้งานเว็บไซต์ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมปศุมสัตว์ รับผิดชอบในการดูแลและบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์  เพื่อให้การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรม       ปศุสัตว์มีความปลอดภัย รองรับมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                   “ ตามมติ ครม.เห็นชอบแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561)  เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  และตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ในยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  การพัฒนา ทักษะ ทัศนคติของบุคลากรภาครัฐให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างรอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย  สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง  กรมปศุสัตว์มีการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ของหน่วยงานให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป แต่การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย น่าสนใจ และมีความปลอดภัย ผู้พัฒนาจะต้องมีทักษะความรู้ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นทักษะในการเขียนโปรแกรม  ออกแบบเว็บไซต์  การบริหารจัดการเว็บไซต์  การปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัย  ติดตามข้อมูลข่าวสารความปลอดภัย และปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้อง  เนื่องจากปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญ  หากเว็บไซต์ไม่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีพอและไม่มีการตรวจสอบข้อมูลที่ติดต่อกับผู้ใช้งาน อาจทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีสามารถส่งค่าอันตรายเข้าไปยังเว็บไซต์ สร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ หลอกลวง หรือสร้างความเสียหายต่อขัอมูลสารสนเทศที่นำเสนอบนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้  ซึ่งปัญหาดังกล่าวอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2560 ได้ ”  รองอธิบดีกล่าว

                                 

*****************************************************

 

ข้อมูล :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์

ข่าว :  พิจารณา  สามนจิตติ   กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์  กรมปศุสัตว์   

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates