ปศุสัตว์ร่วมใจ ช่วยผู้ประสบอุทกภัย (137/2560)

               จากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หลายจังหวัด  ส่งผลกระทบให้เกษตรกรรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงได้รับความเดือดร้อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบาย ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมให้เดือดร้อน เสียหายน้อยที่สุด และผ่านวิกฤติไปได้ 

                    นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านปศุสัตว์  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนี้  ปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบ ใน 24 จังหวัด 113 อำเภอ 365 ตำบล 1,784 หมู่บ้าน  เกษตรกร  61,697  ราย  สัตว์  1,576,283  ตัว  (ยังไม่เสียหาย) แยกเป็น - โค 120,669 ตัว   กระบือ 37,301 ตัว   แพะ  แกะ 2,709 ตัว   สุกร 37,650 ตัว   สัตว์ปีก 1,377,859 ตัว  ม้า 95 ตัว  แปลงหญ้า 4,318 ไร่  การให้ความช่วยเหลืออพยพสัตว์ขึ้นที่สูง 2,057 ตัว   แจกเสบียงสัตว์ (หญ้าแห้ง) 911,218 กก     ถุงยังชีพสัตว์ 1,400 ถุง    แจกแร่ธาตุ/เวชภัณฑ์ 87,529 ชุด    ดูแลสุขภาพสัตว์ 65,750 ตัว  (ข้อมูล ณ 10 ส.ค.60)

               “ ส่วนการให้ความช่วยเหลือในระยะต่อไปนั้น  กรมปศุสัตว์มีแผนปฎิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ ”  อธิบดีกล่าว

                    

*************************************

 

ข้อมูล :  กรมปศุสัตว์

ข่าว :  พิจารณา  สามนจิตติ  กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates