โครงการส่งเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (138/2560)

          กรมปศุสัตว์ ได้กำหนดให้อาสาปศุสัตว์ (อสป.) ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยปศุสัตว์อำเภอในการปฏิบัติงาน โดยได้กำหนดบทบาท หน้าที่ ภารกิจ ในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ติดตามรายงานความก้าวหน้า รายงานผลการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นนโยบายด้านการเกษตรระดับประเทศ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และของกรมปศุสัตว์ ที่ดำเนินการในพื้นที่ การสำรวจข้อมูลด้านปศุสัตว์ การควบคุม ป้องกัน เฝ้าระวังโรคสัตว์ ทำหน้าที่ในการให้คำแนะนำ ให้ความรู้เป็นแหล่งเรียนรู้หรือเป็นตัวอย่างในด้านการเลี้ยงสัตว์ ตลอดทั้งเป็นผู้นำในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร

          นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า อาสาปศุสัตว์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละ อุทิศตนอาสาปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำ มีเพียงค่าตอบแทนตามภารกิจต่างๆ เป็นครั้งคราว ในขณะที่ต้องปฏิบัติภารกิจเป็นประจำและต่อเนื่อง เพราะมีหลายภารกิจที่เป็นงานเร่งด่วน เช่น รายงานการเกิดโรค การเฝ้าระวังโรคสัตว์ ที่ต้องดำเนินการทันทีเมื่อทราบ หรือ พบว่าสัตว์เกิดโรค ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อาสาปศุสัตว์ให้มีความมั่นคงในอาชีพด้านการเลี้ยงสัตว์ และเพื่อพัฒนาให้อาสาปศุสัตว์ เป็น Smart Farmer เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นต้นแบบ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกร หรือ ผู้สนใจในชุมชนในการปรับระบบการเลี้ยงจากการเลี้ยงโค-กระบือไล่ต้อนมาสู่ระบบประณีต

          กรมปศุสัตว์จึงได้จัดโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค – กระบือแก่อาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ (ธคก.) โดยสนับสนุนโค-กระบือ แก่อาสาปศุสัตว์ที่มีคุณสมบัติและผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากปศุสัตว์จังหวัด โดยยืมการผลิตในปี 2560 รวมจำนวนโค-กระบือทั้งโครงการ 5,000 ตัว จำนวนอาสาปศุสัตว์ 1,000 ราย ได้รับการสนับสนุนรายละ ไม่เกิน 5 ตัว เป็นเวลา 5 ปี และต้องคืนลูกตัวแรกที่มีอายุ 18 เดือน ให้กับโครงการ เพื่อนำไปขยายผลให้อาสาปศุสัตว์รายอื่นๆ ต่อไป โดยต้องทำสัญญายืมเพื่อการผลิตตามระเบียบของโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

          ทั้งนี้ อาสาปศุสัตว์ ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจะได้รับการชี้แจงแนวทางและเงื่อนไขในการดำเนินโครงการฯ จะได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer และ เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงโค-กระบือ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนข้อมูลในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในชุมชนต่อไป

------------------------------------------

ที่มาข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช  สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ กรมปศุสัตว์

 

 

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates