กรมปศุสัตว์เตรียมพร้อมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย 7 จังหวัดภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา (139/2560)

         พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเป็นห่วงเกษตรกร ใน 7 จังหวัดภาคกลางลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จากมีปริมาณน้ำสะสม และมีฝนตกลงมาเพิ่ม ทำให้มีโอกาสน้ำล้นตลิ่ง เข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชน จึงได้สั่งทุกหน่วยงานพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนทันที

          นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้เตรียมพร้อมในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ประสบอุทกภัย มีการเตรียมความพร้อม ในด้านบุคลากร ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการอพยพสัตว์ขึ้นอยู่ในพื้นที่สูง การสำรองเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์ สำหรับเตรียมให้การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อเกิดภัย

         นอกจากนี้ กรมปศุสัตว์ยังได้ร่วมกับเกษตรกรจัดทำจุดอพยพสัตว์เคลื่อนที่ ในพื้นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง โดยใช้คอกเคลื่อนที่ของกรมปศุสัตว์ และมีการจัดทำคลังเสบียงพืชอาหารสัตว์ชุมชน เพื่อความสะดวกในการจัดการดูแลเลี้ยงดูสัตว์ ตลอดจนการสร้างการรับรู้ เฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ อีกทั้งการประเมินความต้องการและผลกระทบเบื้องต้น เพื่อบรรเทาทุกข์ของเกษตกรให้ได้มากที่สุด

        ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด รวมถึงเตรียมพร้อมในการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วม และระมัดระวังอันตรายจากการสัญจรทางน้ำ โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างต่อเนื่อง

         ดังนั้น หากเกษตรกรรายใดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และต้องการขอรับการสนับสนุนพืชอาหารสัตว์ จากกรมปศุสัตว์ สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ใกล้บ้าน ด้วยความปรารถนาดีจากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

-----------------------------

ข้อมูล : กองส่งเสริมและพัฒนการปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์                                   

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ : น้องนุช สาสะกุล นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญ กรมปศุสัตว์

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates