กรมปศุสัตว์ตรวจสอบเข้ม และดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนการกระทำผิดด้านอาหารปลอดภัย (124/2560) 119
กรมปศุสัตว์กับการป้องกันโรคระบาดตามแนวชายแดน (123/2560) 288
อัลฟัลฟาเดย์ (122/2560) 169
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่การพัฒนาโคขุนจังหวัดพะเยา (121/60) 168
กรมปศุสัตว์อบรมทีมควบคุมสัตว์พาหะนำโรคพิษสุนัข (120/2560) 176
กรมปศุสัตว์อบรมการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล (119/2560) 208
กรมปศุสัตว์อบรมการประชาสัมพันธ์ด้วยสื่อดิจิทัล (118/2560) 178
เกษตรกรจังหวัดสระแก้วสมัครเข้าร่วมโครงการ “โคบาลบูรพา” คึกคัก สร้างอาชีพใหม่ที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (116/2560) 1244
ผลดำเนินงานปศุสัตว์แปลงใหญ่ (Big Farm) สร้างเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง (117/2560) 435
กรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่พัทลุงและนครศรีฯ (115/2560) 226
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates