กรมปศุสัตว์อบรมความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย (75/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 216
ไทย ลาวร่วมมือเฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรค (74/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 208
สัมมนาระดมความคิดเห็นร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร (73/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 148
กรมปศุสัตว์ออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานฯ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี (72/60) เขียนโดย จิราภรณ์ เกตุบูรณะ 147
ปศุสัตว์อบรมสัตวแพทย์ควบคุมการใช้ยาสัตว์ (71/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 208
กรมปศุสัตว์ย้ำเลือกเนื้อสัตว์จากผู้ผลิตมาตรฐาน สังเกตตราปศุสัตว์ OK (70/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 235
ปศุสัตว์ชี้แจง พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และระบบ e-Service ใหม่ด้านอาหาร (69/60) เขียนโดย จิราภรณ์ เกตุบูรณะ 308
กรมปศุสัตว์ประชุมผู้บริหารกรม (68/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 177
กรมปศุสัตว์อบรมการจัดการปัญหาการดื้อยาต้านจุลชีพ (67/2560) เขียนโดย พิจารณา สามนจิตติ 185
กรมปศุสัตว์จัดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (66/60) เขียนโดย จิราภรณ์ เกตุบูรณะ 217
2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates