องค์ความรู้

"เทคนิคการค้นหาเอกสารหรือหนังสือราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
กรมปศุสัตว์"

   - คู่มือเทคนิคการค้นหาฯ

   - นำเสนอกิจกรรมการจัดประชุม

   - นำเสนอการสร้างหนังสือภายใน

ภาพกิจกรรม

DSC 8335DSC 8338DSC 8334DSC 8339DSC 8347

 

2011. สำนักงานเลขานุการกรม 69/1 ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-6534444 ต่อ 1312-1316 โทรสาร 02-6534908
By: Joomla Free Templates