รายงานผลการดำเนินงานควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน

การส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในฯ ปีงบประมาณ 2560 รอบ 6 เดือน

รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน

รายงานการควบคุมภายในคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559 รอบ 12 เดือน

รายงนการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2559 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน
(แบบติดตาม ปอ.3)