แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

 
 

กำลังออนไลน์

We have 1582 guests and no members online

อนุมัติโครงการ                  เอกสารประกอบการฝึกอบรม

โครงการ                        1) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุ

กำหนดการ                     2) ระเบียบการเบิกจ่ายเงิน

    ครั้งที่ 1                     3) KTB Corporate Online ด้านรับ

    ครั้งที่ 2                     4) ความก้าวหน้าในสายงานสนับสนุน

อนุมัติรายชื่อ                   5) แบบประเมินปฏิกิริยาโครงการฝึกอบรมฯ

      ครั้งที่ 1

    ครั้งที่ 2  

ใบรับรองค่าใช้จ่าย            

    ครั้งที่ 1

    ครั้งที่ 2

 

ฝากจากกองคลัง

เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ New

เรื่อง  การโอนพัสดุ และการับโอนพัสดุจากหน่วยงานของรัฐ (ระหว่างกรม) New

เรื่อง รายงานรายจ่ายลงทุน หน่วยงานที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ในระบบ GFMIS ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 

เรื่อง การโอนผ่านระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 107 และรายละเอียดการโอนจัดสรรงบลงทุน (ไตรมาส 3-4) 

เรื่อง  ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุ 

เรื่อง  ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215(3) 

เรื่อง  การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

การขอจัดสรรงบประมาณ

เอกสารประกอบ

ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณส่วนภูมิภาคและพัสดุครุภัณฑ์

2) ตัวอย่างการแจ้งเปลี่ยนทะเบียนรถยนต์ราชการ

3) ตัวอย่างขอปรับปรุงส่ิ่งก่อสร้าง

4) แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาดและการดำเนินการทางทะเบียนรถฯ

Page 1 of 2