1) ผลตอบแทนการผลิตเมล็ดข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5 ในดินแดนชุดสวี

2) โครงการพัฒนาแพะเนื้อพันธุ์"แดงสุราษฎร์"

3) ไก่ศรีวิชัย

4) อาสาปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5) ปรับเปลี่ยนพื้นที่ยางพาราปลูกข้าวโพด