แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2562 12 02c 001
งานรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขป้า
ปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการจัดกิจกรรม ออกหน่วยให้บริการประชาชน โดยการผ่าตัดทำหมัน สุนัข – แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์เลี้ยง ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้คำปรึกษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่เจ้าของสัตว์เลี้ยงและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า สามารถระวัง ป้องกัน ดูแลตนเองและสัตว์เลี้ยง   ให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ รวมถึงปลูกจิตสำนึก “เลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบ” ด้วย