2562 12 02d 001
สืบสานประเพณี สงกรานต์ 
กรมปศุสัตว์ ได้มีการจัดงาน วันสงกรานต์ขึ้นทุกปี ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการรดน้ำขอพรจากผู้ที่เคารพนับถือ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องกรมปศุสัตว์