2562 12 02f 001
งานวันดื่มนมโลก
ในวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ได้ประกาศให้เป็นวันดื่มนมโลกเพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดื่มนม ซึ่งรวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ต้นน้ำ ได้แก่ เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม กลางน้ำ ได้แก่ ผู้แปรรูปนมและผลิตภัณฑ์นม และปลายน้ำ คือ ผู้บริโภค ได้เห็นคุณค่าของนม ซึ่งการดื่มนมของคนไทย ปัจจุบันเฉลี่ยอยู่ที่ 18 ลิตรต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วถือว่าค่อนข้างน้อย และในยุทธศาสตร์โคนมและผลิตภัณฑ์นม ในปี 2560-2569 ได้ตั้งเป้าให้คนไทยบริโภคนมมากขึ้นให้ได้ 25 ลิตรต่อคนต่อปี ซึ่งผลการบริโภคนมที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้ จะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทย เลี้ยงโคนมและผลิตน้ำนมคุณภาพดีให้คนไทยได้ดื่ม เกษตรกรมีความมั่นคงด้านอาชีพ คนไทยมีสุขภาพแข็งแรง