แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

รายงานการควบคุมภายใน

ปี 2559 
bullet art  คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 375/2559 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2559
bullet art  การส่งรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน ระดับส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน
bullet art  หนังสือเชิญประชุม
bullet art  รายงานการประชุม
bullet art  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3) รอบ 6 เดือน
ปี 2558
bullet art รายงานผลการสอบทานการประเมินผลระบบการควบคุมภายใน กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน
bullet art รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
bullet artคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 109/2558 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2558
bullet artหนังสือเชิญประชุม การชี้แจงแนวทางการจัดทำรายงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2558
bullet artรายงานการประชุมคณะทำงานจัดวางระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์
bullet artรายงานควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน
bullet artรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
bullet artรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน
ปี 2557

 bullet art  คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 175/2557 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2557

 bullet art  รายงานการประชุม 1.2557
bullet art หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนาระบบบริหาร ที่ กษ 0221/ว 75 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง รายงานการควบคุมภายในของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 bullet artการส่งรายงานควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย รอบ 12 เดือน  
 bullet artรายงานผลการควบคุมภายใน รอบ 12 เดือน  
ปี 2556
bullet art  รายงานการประชุม 1.2556
bullet art  รายงานการประชุม 2.2556
bullet art  Power Point
bullet art  แบบฟอร์มรายงาน 4 แบบ
bullet art  หนังสือที่ กษ 0601/ว 516 ลงวันที่ 23 เมษายน 2556 เรื่องส่งรายงานผลการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
bullet art  แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
bullet artคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 356/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดวางระบบการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2556 ลงวันที่ 25 เมษายน 2556