แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

 

รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2560

bullet art ายงานการประชุมคณะทำงานงาน ลดการใช้พลังงานกรมปศุสัตว์
bullet art คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 465/2560 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานกรมปศุสัตว์
bullet art แผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงานกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2560

 

bullet art

1. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนตุลาคม 2559

bullet art 2. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
bullet art

3. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนธันวาคม 2559

bullet art

4. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนมกราคม 2560

bullet art

5. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

bullet art

6. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนมีนาคม 2560

bullet art

7. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2560

bullet art

8. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนพฤษภาคม 2560

bullet art

9. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนมิถุนายน 2560

bullet art

10. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2560

 

 

bullet art

คำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมปศุสัตว์ ที่ 1/2559
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานลดใช้พลังงาน กรมปศุสัตว์

bullet art คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1017/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำของหน่วยงานกรมปศุสัตว์
bullet art คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1018/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
การจัดการพลังงานและนน้ำภายในของหน่วยงานกรมปศุสัตว์
bullet art คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1088/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานและน้ำของกรมปศุสัตว์
bullet art

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 290/2558 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของกรมปศุสัตว์

bullet art

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2559

bullet art

ขอเชิญประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน กรมปศุสัตว์

bullet art สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานลดใช้พลังงาน
bullet art ขอเชิญประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำของหน่วยงาน และคณะผู้ตรวจประเมิน
การจัดการพลังงานและน้ำภายในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์
bullet art รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำของหน่วยงานฯ

 

 

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559

bullet art 1. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือน ณ เดือนกันยายน 2559 new
bullet art 2. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือน (รอบ 6 เดือน)
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 ถึง เดือนมีนาคม 2559
bullet art 3. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม 2558
bullet art 4. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558
bullet art 5. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนธันวาคม 2558
bullet art 6. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2559
bullet art  7. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
bullet art  8. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมีนาคม 2559
bullet art 9. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน 2559
bullet art 10. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 
bullet art 11. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2559  
bullet art 12. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2559
bullet art 13. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม 2559
bullet art โปสเตอร์การใช้พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง  
bullet art โปสเตอร์มาร่วมกันลดโลกร้อน 
bullet art รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำของหน่วยงานฯ
bullet art ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของกานดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและน้ำของหน่วยงาน
bullet art สรุปรายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือนเมษายน 2559
bullet art มาตรการประหยัดพลังงาน (หมาวด ก) ข้อ 2 การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง 
bullet art มาตรการประหยัดพลังงาน (หมวด ก) การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง
bullet art โปสเตอร์คิดก่อนใช้พลังงาน
bullet art คู่มือเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
bullet art โปสเตอร์ 30 วิธีลดภาวะโลกร้อนของการไฟฟ้านครหลวง
           (คู่มือและโปสเตอร์ สามารถมาขอรับได้ที่ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.02-653-4444 ต่อ 1332 – 1335)

 

 มาตรการประหยัดพลังงานน้ำ ปีงบประมาณ 2559

bullet art คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1017/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำของหน่วยงานกรมปศุสัตว์
bullet art คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1018/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมิน
การจัดการพลังงานและนน้ำภายในของหน่วยงานกรมปศุสัตว์
bullet art คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 1088/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานและน้ำของกรมปศุสัตว์
bullet art

คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 290/2558 เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของกรมปศุสัตว์

bullet art

แผนปฏิบัติการประหยัดน้ำ กรมปศุสัตว์

bullet art คู่มือประกอบการดำเนินงานการประเมินผลการประหยัดน้ำของปน่วยงานภาครัฐ
bullet art หนังสือเชิญประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำของหน่วยงานฯ
bullet art เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำของหน่วยงานฯ
bullet art รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานและน้ำของหน่วยงานฯ
bullet art ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของกานดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและน้ำของหน่วยงาน
bullet art รายงานข้อมูลการใช้น้ำกรมปศุสัตว์ (ส่วนกลาง) ณ เดือนสิงหาคม 2559