แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2559

  1. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือน ณ เดือนกันยายน 2559  
    2. รายงานการใช้พลังงานไฟฟ้าประจำเดือน (รอบ 6 เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558
ถึง เดือนมีนาคม 2559
 
  3. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนตุลาคม 2558  
  4. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558  
  5. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนธันวาคม 2558  
  6. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมกราคม 2559  
  7. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
  8. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมีนาคม 2559  
  9. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนเมษายน 2559  
  10. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2559  
  11. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนมิถุนายน 2559  
  12. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2559  
  13. ค่าไฟฟ้า ประจำเดือนสิงหาคม 2559  
  โปสเตอร์การใช้พลังงานไฟฟ้าและแสงสว่าง  
  โปสเตอร์คิดก่อนใช้พลังงาน  
  คู่มือเรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
  โปสเตอร์ 30 วิธีลดภาวะโลกร้อนของการไฟฟ้านครหลวง  
           (คู่มือและโปสเตอร์ สามารถมาขอรับได้ที่ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรม โทร.02-653-4444 ต่อ 1332 – 1335)