รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดภายในกรมปศุสัตว์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (เครื่องถ่ายเอกสาร)