ผลงานวิชาการของบุคลากร

1) การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้านให้หน่วยงานภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

    - บทนำ

    - พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านฯ

    - คำตอบกระถามที่ 91 ร.

    - สำรวจข้อมูลผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านฯ

    - ภาคผนว ก

    - แบบขอรับค่าเช่าบ้าน

    - ภาคผนวก ข