แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

-กระบวนการการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้านให้หน่วยงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์(แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒)

-กระบวนการการจัดสรรงบประมาณค่าเช่าบ้านให้หน่วยงานในภูมิภาคของกรมปศุสัตว์