Events Calendar

รอธ.สมชวน ประชุม คกก.ขับเคลื่อนถ่ายโอนภารกิจฯ
Thursday 04 April 2019, 01:30pm
Hits : 103
by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รอธ.สมชวน  : ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของกระทรวงฯ

Location ห้องประชุม 135 กษ