Events Calendar

Friday 12 October 2018
  • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ตรวจผลการดำเนินงานด่านกักกันสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.สมชวน ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am  รอธ.อำพันธุ์ พิธีเปิดงานวันไข่โลก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ