Events Calendar

Wednesday 31 October 2018
  • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมคณะทำงานเกษตร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมงานเทศกาลหมู by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุม คกก.วิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการชันสูตรโรคในสัตว์ปีก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุมคณะทบทวนระบบในโรงฆ่าสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการสถาบันอาหาร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ