Events Calendar

Wednesday 31 October 2018
  • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการชันสูตรโรคในสัตว์ปีก by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.สมชวน ประชุมคณะกรรมการขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ