Events Calendar

Tuesday 05 June 2018
  • 09:00am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมอกก.ศูนย์พักพิง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมโควตานมผง by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.วีรชาติ ประชุมความพร้อมชี้แจง งปม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.อำพันธุ์ ประชุม งปม. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมทบทวนแผนงานควบคุมโรค by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ