Events Calendar

Friday 06 July 2018
  • 08:00am - 05:00pm  อธิบดี ประชุมสัมมนาวิชาการปฏิรูปประเทศ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.วีรชาติ เตรียมการรับประเมินฯพัฒนาอาชีพเลี้ยงโคเนื้อ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุม และติดตามความก้าวหน้าส่งเสริมการเลี้ยงแพะ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:00am  รอธ.สมชวน อบรม นบส.2 by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุม คกก.ทบทวนการตรวจประเมินโรงผลิตอาหารสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมผู้เกี่ยวข้อง epp. by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ