Events Calendar

Monday 03 September 2018
  • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมใหญ่สัตวแพทย์สภา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.วีรชาติ ประชุมสัมมนากลุ่มภารกิจด้านบริหาร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.สมชวน ตรวจประเมินด้านการควบคุมการผลิต by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  อธิบดี สัมภาษณ์เรื่องเชื้อดื้อยา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:30pm  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมติดตามการก่อสร้างโรงนมสวนจิตร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ