Events Calendar

Monday 29 April 2019
  • 08:30am  รอธ.จีระศักดิ์ ประชุมคณะทำงานจัดการการเลี้ยงสุกร by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 08:30am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมการดำเนินงานคณะอนุกรรมการโครงการอาหารนม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 09:30am  รอธ.สมชวน ประชุม คกก.โอนถ่ายภารกิจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 01:00pm  รอธ.สมชวน ประชุมสัมมนาแผนปฏิรูปอุตสาหกรรมไก่ไข่ทั้งระบบ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
  • 02:00pm  รอธ.สมชวน ประชุมกำหนดทิศทางการค้าปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ