แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

Events Calendar

15 - 21 September, 2019
15 September
 • 08:30am  รอธ.สุรเดช ตรวจราชการ ร่วมโครงการสร้างความรับรู้ฯ แพะ แกะล้านนา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
16 September
 • 08:30am  รอธ.สุรเดช ตรวจราชการ ร่วมโครงการสร้างความรับรู้ฯ แพะ แกะล้านนา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  รอธ.อำพันธุ์ Kick off โคบาลบูรพา by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  อธิบดี ประชุมความตกลงด้านเทคนิคด้านปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
17 September
 • 08:30am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุมพัฒนามาตรฐานระบบรีดนมและเครื่องรีดนม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  อธิบดี ประชุมความตกลงด้านเทคนิคด้านปศุสัตว์ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 01:00pm  รอธ.สุรเดช ประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโค กระบือ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
18 September
 • 08:30am  อธิบดี ร่วมพิธีนายกฯเปิดประชุมพัฒนาพื้นที่ไทยฯ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 08:30am  อธิบดี/รองอธิบดี ประชุมขับเคลื่อนผล แผน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 09:30am  รอธ.อำพันธุ์ ประชุม คกก.อาหารนม by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 02:00pm  อธิบดี ประชุม คกก.กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
19 September
 • 08:30am  อธิบดี/รองอธิบดี ประชุมขับเคลื่อนผล แผน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
20 September
 • 08:30am  อธิบดี/รองอธิบดี ประชุมขับเคลื่อนผล แผน by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ
 • 04:00pm  รอธ.สุรเดช งานพิธีประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณ กษ by This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ::  ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหารกรมฯ