แบบสำรวจความพึงพอใจ

          Summary632     Summary631     questionnairedld642     questionnairedld641

โฟวกรา (Foie gras) หรือ ตับห่าน เป็นการเลี้ยงห่านหรือเป็ดด้วยอาหารที่มีพลังงานสูง ส่งผลให้ห่านอ้วน  และมีการสะสมไขมันในร่างกายรวมถึงอวัยวะภายในมากกว่าห่านที่เลี้ยงตามปกติ  ตับห่านที่เลี้ยงด้วยระบบนี้จะมีขนาดใหญ่และมีการเก็บสะสมไขมันไว้มากกว่าปกติ มีรสชาติที่ต่างจากตับห่านจากระบบการเลี้ยงทั่วไป และเป็นที่นิยมของผู้บริโภคบางกลุ่มหรือบางพื้นที่ เช่น ประเทศฝรั่งเศส  ฮังการี และประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป ที่มีวัฒนธรรมการบริโภคมาตั้งแต่โบราณ  แต่อย่างไรก็ตาม สหภาพยุโรปยอมรับและได้มีการกำหนดนิยามและมาตรฐานการผลิตสำหรับการผลิต Foie gras หรือตับห่านไว้อย่างชัดเจน

สำหรับประเทศไทยไม่มีการผลิตโฟวกราแต่มีการนำเข้าจะยุโรป โดยก่อนที่จะอนุญาตให้นำเข้าจะมีทีมผู้ตรวจประเมินจากกรมปศุสัตว์ไปตรวจในทุกกระบวนการผลิตตั้งแต่ ฟาร์มเลี้ยง โรงฆ่า จนถึงโรงงานแปรรูป เพื่อตรวจสอบระบบการควบคุมทางด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมด้านสัตวแพทย์สาธารณสุข ความปลอดภัยทางด้านอาหาร  การจัดการผลิตที่ต้องถูกสุขลักษณะมีระบบเอกสารตรวจสอบย้อนกลับได้ และมีการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้า เป็นต้น นอกจากนี้  การผลิตสินค้าจะต้องอยู่ภายใต้การกำกับดูแล และตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างเคร่งครัด ก่อนการส่งออกมายังประเทศไทย

ด้วยความปรารถนาดีจาก กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*************************

ข้อมูล :  กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์                                                                 เรียบเรียง : น.ส.เพ็ญศิริ  ดวงอุดม นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการ