แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

21 08 60 002นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการฝึกอบรม แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาครวม 500 คน เนื่องจากพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 กรมปศุสัตว์จึงจัดฝึกอบรม เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจพระราชบัญญัติฯ และนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 21 ส.ค. 60