2560 10 06a 001

 

 

 

 

 

 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2560

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 5/2560 โดยมี พลเอกปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นสพ.สรวิศ  ธานีโต  ผู้ตรวจราชการ กษ.และโฆษก กษ. น.สพ.เศรษฐเกียรติ  กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรม ในฐานะรองโฆษกกรมปศุสัตว์ พร้อมผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134-135 กระทรวงเกษตรฯ 6 ต.ค.60