2561 02 21a 006นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง เครือข่ายโคเนื้อระดับชาติเพื่อการผลิตเชิงคุณภาพ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง เครือข่ายโคเนื้อระดับชาติเพื่อการผลิตเชิงคุณภาพ  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. โดยมีตัวแทนจากภาคเกษตรกร สหกรณ์ ชมรม ชุมนุม ผู้ประกอบการ ตลอดจน เจ้าหน้าที่จากภาครัฐ  ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ กว่า 80 คน เพื่อระดมแนวคิดและสร้างเครือข่ายเพื่อการผลิตและการตลาดโคเนื้อที่มีคุณภาพดีเยี่ยมของประเทศไทย

ภาพ/เอก ข่าว/น้องนุช กลุ่มเผยแพร่ฯ(21/2/61)