15 03 61 01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานปล่อยขบวนรถหน่วยปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยนายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเข้าร่วมงานฯ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการเร่งรัดกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีเป้าหมายที่จะทำให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายในปี พ.ศ.2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จังหวัดปทุมธานี รายละเอียดคลิก
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 15 มี.ค. 61