07 05 61b 37
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อโคราชวากิวขามทะเลสอ ชมสาธิตการปลูกหญ้าเนเปียร์ โดยใช้น้ำเสียที่ผ่านการบำบัดจากโรงงานแป้งมันสําปะหลังได้ผลเป็นอย่างดี เป็นการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชน โดย นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ ณ ไร่หญ้าเนเปียร์ลุงก้าน อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา
ภาพ ธงชัย สาลี สลก. 7 พ.ค. 61