15 05 61 002
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐ หลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" สำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ จำนวน 500 คน เพื่อให้เข้าใจด้านระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมในการปฏิบัติงานฯ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหาในการปฏิบัติงานร่วมกัน และ นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานปิดการฝึกอบรมฯ ในวันที่ 16 พ.ค. 61 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
ภาพ ธงชัย สาลี สลก.  15 พ.ค. 61