แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 05 09a 025

 

 

 

 

 

 

 

นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงาน “ วันอนุรักษ์ควายไทย ” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้ความสำคัญในการส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงควายไทย เนื่องมาจากในปัจจุบันจำนวนควายไทยและผู้เลี้ยงควายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และยังถือเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ได้มีพระราชดำรัสถึงหลักการดำเนินงานโครงการธนาคารโค - กระบือ เป็นครั้งแรกอีกด้วย อีกทั้งเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการสูญหายทางพันธุกรรม คงความหลากหลายทางพันธุกรรม และเป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุกรรมกระบือไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพกระบือของประเทศไทยในอนาคต วันพุธที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ (ข่าวเพิ่มเติม)

ภาพ/เอก ข่าว/น้องนุช กลุ่มเผยแพร่ฯ(๑๕/๕/๖๑)