11 06 61a 01

 

 

 

 

 

 

 

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน kick off พิธีปล่อยขบวนรถ " โครงการ คลังชุมชน " ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 2561 โดยมี นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวรายงาน กลุ่มแปลงใหญ่ผลิตข้าวครบวงจร .บ้านน้อย .โพทะเล .พิจิตร เพื่อไว้เป็นคลังเสบียงอาหารสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรยามประสบภัยธรรมชาติ

ภาพ ธงชัย สาลี /ข่าว พิจารณา สามนจิตติ สลก.  11 มิ.. 61