2561 06 13C 001

วันนี้ (วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561) เวลา 08.30 น. นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา หลักสูตร “การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ” พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานปศุสัตว์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร และมอบรางวัลผลการคัดเลือกโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ประจำปี 2561 ณ โรงแรมภูเขางาม รีสอร์ท  จังหวัดนครนายก รายละเอียด

 ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าวนางสาว จิราภรณ์ เกตุบูรณะ / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก (13/06/2561)