2561 07 10a 002

 

 

 

 

 

 

 

กรมปศุสัตว์เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Regional Steering Committee Meeting of GF – TADS for Asia and the pacific ครั้งที่ 10 โดยมี เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FAO และ OIE เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมป้องกันและกำจัดโรคระบาดสัตว์ข้ามแดนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส

ภาพ/เอก ข่าว/พิจารณา กลุ่เผยแพร่ฯ(10/07/61)