2561 07 10 0005

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานด้านอาหารฮาลาลของอาเซียน ครั้งที่ 14 (14th The Meeting of ASEAN Working Group on HALAL Food (AWGHF)) และเป็นประธานในการเปิดแสดงนิทรรศการอาหารฮาลาลของประเทศไทย Thailand Halal Livestock 2018 ณ โรงแรมอัล มีรอซ ถนนรามคำแหง กรุงเทพฯ ในการประชุมฯ ครั้งนี้ มีผู้แทนด้านการรับรองอาหารฮาลาล 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ผู้แทนไทย ผู้แทนองค์กรในศาสนาอิสลาม ร่วมประชุมข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานอาหาร ด้านเว็บไซต์อาหารฮาลาลของอาเซียน อันจะเป็นประโยชน์แก่ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ที่จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจการค้า และการลงทุนระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนให้มีความเข้มแข็งสามารถต่อรองกับประเทศในภูมิภาคอื่นต่อไป นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลจากผู้ประกอบการของประเทศไทย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากเนื้อ นม ไข่ และสินค้าในกลุ่มเครื่องสำอางค์ รายละเอียดเพิ่มเติม

ข่าว น้องนุช สาสะกุล เผยแพร่ สลก.

ภาพข่าว ฉัตรชัย นวลปลอด เผยแพร่ สลก.10ก.ค.61