แบบสำรวจความพึงพอใจ

D45695D3 62A2 4984 81A9 FE637EBF55EF95B06503 03EC 44F3 8B36 969AF86EBD39

2561 07 12 001

12 กรกฎาคม 2561 09.30น. นายอำพันธ์ุ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ฤดูนาปรัง ปี 2561 เพื่อร่วมพิจารณาปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และอาชีพทางเลือกใหม่ที่สร้างรายได้ดี ณ.ห้องประชุม ลีลาวดี ชั้น6 ตึกชัยอัศวรักษ์ กรมปศุสัตว์

ภาพ กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิรภา วงษ์สุข /กลุ่มเผยแพร่ สลก