2561 07 23c 001

23 กรกฏาคม 2561 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยมฟาร์เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ของนายศุภชัย มิ่งขวัญ และได้มอบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกร 3 ราย คือ นายศุภชัย มิ่งขวัญ นายสาคร ดวงมะณีย์ และนางปนิดา บุบผามาลัย

 

ข่าว กิตติพรรณ จินดามัง / ข่าว จิราภา วงษ์สุข /กลุ่มเผยแพร่/สลก